KARIÉRA

Informace o zpracování osobních údajů 

Pro výběrové řízení na pracovní pozici v některé ze skupin společnosti ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53,700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 25833812, (dále jen společnost), (prostřednictvím svých elektronických systémů), zpracovateli Vámi poskytnutých osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů bude vždy ta společnost, která dané pracovní místo inzeruje. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Seznam správců:

ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53,700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 25833812

ELVAC SK s.r.o., Višňová 192/11, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČ:36344575

ELVAC SOLUTIONS s.r.o., Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 27396649

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., Tavičská 337/23, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 26839652

DENESA s.r.o., Količín 150, 769 01 Holešov, Česká republika, IČ: 26299151


jakožto zpracovatel osobních údajů, dále zpracovával nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici nebo po skončení odborné praxe nebo stáže mé osobní údaje uvedené v mém životopise, a to pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí, případně vhodných odborných praxí a stáží.

Odpovědí na inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V případě zájmu o odbornou praxi nebo stáž, případně o stipendijní program poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu trvání odborné praxe nebo stáže, případně po dobu zařazení ve stipendijním programu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Výše uvedené platí i v případě žáků a studentů, kteří se přihlásí na odbornou praxi nebo stáž, případně mají zájem o zařazení do stipendijního programu.
Správcem osobních údajů je ta společnost z výše uvedeného přehledu společností, která je vyhlašovatelem výběrového řízení na obsazení příslušné pracovní pozice nebo poskytovatelem odborné praxe nebo stáže, případně stipendia.
Bližší informace týkající se zpracovávání osobních budou poskytnuty kontaktní osobou, uvedenou u příslušného výběrového řízení na základě žádosti kandidáta. Proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce má kandidát právo kdykoliv podat námitku.

Informace o zpracování osobních údajů a výkonu práv subjektů údajů v koncernových společnostech ELVAC poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jaroslav Drozdek, kontaktní e-mail: jaroslav.drozdek@relvac.eu